برف شادي از چه گازهايي تشكيل شده ؟

برف شادي از چه گازهايي تشكيل شده ؟

 

این فوم "ترکیبی از بوتان، ایزوبوتان و گاز پروپان به همراه عامل فوم کننده، آب و چند ماده شیمیایی دیگر است.

 

"وقتی این ماده از قوطی خارج می شود، گاز فشار خود را از دست می دهد و انبساط می یابد و تولید قطرات از آب پوشیده شده ای بر روی زمین می کند. ترکیب بوتان بعدا بخار می شود و تنها آب و پس ماندی از مواد سورفاکتانت(= ماده ای که به مایع اضافه می شود تا تنش سطحی مایع را کاهش دهد) را باقی می گذارد."