روشهای تولید گاز دی اکسید کربن

روشهای تولید گاز دی اکسید کربن

دی اکسید کربن عمدتا به وسیله یکی از شش روش زیر تولید میشود :                                                                                                                                               1.تولید دی اکسید کربنازاحتراق سوخت های فسیلی                                                                                                                                                              2.دی اکسید کربن به عنوان محصول جانبی تولید هیدروژن ،که متان به CO2 تبدیل می شود.                                                                                                                 3. دی اکسید کربن به عنوان محصول جانبی تخمیر قند در کارخانجات تولید کننده نوشابه های الکلی.                                                                                                         4.تولید دی اکسید کربناز تجزیه گرمایی کربنات کلسیم .                                                                                                                                                           5.دی اکسید کربنبه عنوان محصول جانبی در تولید سدیم فسفات.                                                                                                                                                 6.دی اکسید کربن مستقیما از بخارات دی اکسید کربن تولید شده وقتی که در حین عمل اسیدی کردن سنگ آهک یا دولومیت(کلسیم منیزیم کربنات)تولید می شود.