نگهداری کپسول گاز آرگون

نگهداری کپسول گاز آرگون

1 . کپسول گاز آرگون بعد از خالی شدن باید در مکان خنک و دارای تهویه مناسب قرار گیرد زیرا گاز آرگون به شدت باعث خفگی می شود.

2.سیلندر گاز آرگون باید دور از مواد قلیایی و اسیدی باشد .

3.هنگام استفاده از کپسول گاز آرگون باید از عینک و پوشش کامل استفاده کرد.