گاز هلیوم و آخرین وضعیت بازار جهانی آن:

 

گاز هلیوم و آخرین وضعیت بازار جهانی آن: 

به دلیل همزمان شدن برخی وقایع، بازار جهانی گاز هلیوم مجددا دچار آشفتگی شده است. این وقایع به شرح زیر می باشند:

تحریم های تجاری کشور قطر از 5 ژوئن 2017 تا به امروز سبب افزایش تقاضا از BLM offtakers شده است. در ماه های ژوئن و ژوئیه سال 2017 میزان تقاضای بازاز جهانی به مراتب بیشتر از میزان هلیوم خام قابل تامین BLM بوده است. با این حال تا امروز تلاش شده است تعادل تامین و توزیع هلیوم خام در سطوح مختلف برقرار گردد. به نظر می رسد BLM به صورت محافظکارانه این کار را تا پایان تعمیرات اساسی سال 2018 ادامه میدهد تا کم به بازار جهانی گاز هلیوم فشار وارد نماید.

یک درخواست بزرگ و غیرمعمول از سوی ناسا در فوریه 2018 منجر به کاهش محدودیت توسط BLM شد، زیرا کاربران فدرال دارای اولویت مطلق نسبت به کاربران خصوصی BLM می باشند. انتظار می رود درخواست ناسا تا پایان ماه می به سطح قبلی باز گردد از طرف دیگر AL پیش بینی کرده است که BLM در سال 2018 همواره باید آماده سرویس دهی مجدد به ناسا برای درخواست های مشابه باشد.

تعمیرات اساسی در تاسیسات تولید هلیوم قطر، الجزایر و BLM برای ماه مارچ برنامه ریزی شده اند و این خود سبب کاهش موجودی هلیوم در بازار می گردد. در ماه فوریه نیز، قطر مجبور به انجام برخی تعمیرات از پیش برنامه ریزی نشده ای شده است.

برق منابع اگزون در آمریکا نیز در ماه فوریه قطع شد. این امر تاثیر بسزایی بر روی بازیگران اصلی بازار گاز هلیوم داشته است و سبب آشفتگی هرچه بیشتر بازار گاز هلیوم شده است.

این رویدادها به شدت تامین کنندگان گاز هلیوم را تحت تاثیر قرار می دهد و سبب مواجه شدن آنها با BLM می گردد. به عنوان مثال 2 بازیگر بزرگ BLM در ماه فوریه اعلام شرایط فورس ماژور جهت تامین گاز هلیوم نموده اند ولی با این حال خدمات خود را به مشتریان قطع نکردند.

به دلیل همزمان شدن برخی وقایع، بازار جهانی گاز هلیوم مجددا دچار آشفتگی شده است. این وقایع به شرح زیر می باشند:

تحریم های تجاری کشور قطر از 5 ژوئن 2017 تا به امروز سبب افزایش تقاضا از BLM offtakers شده است. در ماه های ژوئن و ژوئیه سال 2017 میزان تقاضای بازاز جهانی به مراتب بیشتر از میزان هلیوم خام قابل تامین BLM بوده است. با این حال تا امروز تلاش شده است تعادل تامین و توزیع هلیوم خام در سطوح مختلف برقرار گردد. به نظر می رسد BLM به صورت محافظکارانه این کار را تا پایان تعمیرات اساسی سال 2018 ادامه میدهد تا کم به بازار جهانی گاز هلیوم فشار وارد نماید.

یک درخواست بزرگ و غیرمعمول از سوی ناسا در فوریه 2018 منجر به کاهش محدودیت توسط BLM شد، زیرا کاربران فدرال دارای اولویت مطلق نسبت به کاربران خصوصی BLM می باشند. انتظار می رود درخواست ناسا تا پایان ماه می به سطح قبلی باز گردد از طرف دیگر AL پیش بینی کرده است که BLM در سال 2018 همواره باید آماده سرویس دهی مجدد به ناسا برای درخواست های مشابه باشد.

تعمیرات اساسی در تاسیسات تولید هلیوم قطر، الجزایر و BLM برای ماه مارچ برنامه ریزی شده اند و این خود سبب کاهش موجودی هلیوم در بازار می گردد. در ماه فوریه نیز، قطر مجبور به انجام برخی تعمیرات از پیش برنامه ریزی نشده ای شده است.

برق منابع اگزون در آمریکا نیز در ماه فوریه قطع شد. این امر تاثیر بسزایی بر روی بازیگران اصلی بازار گاز هلیوم داشته است و سبب آشفتگی هرچه بیشتر بازار گاز هلیوم شده است.

این رویدادها به شدت تامین کنندگان گاز هلیوم را تحت تاثیر قرار می دهد و سبب مواجه شدن آنها با BLM می گردد. به عنوان مثال 2 بازیگر بزرگ BLM در ماه فوریه اعلام شرایط فورس ماژور جهت تامین گاز هلیوم نموده اند ولی با این حال خدمات خود را به مشتریان قطع نکردند.