اثرات مخرب زیست محیطی استفاده از کپسول های آتش نشانی

امروزه استفاده از فوم های اطفاء حریق در سراسر جهان رو به افزایش است. این مواد از اثربخش ترین عوامل بازدارنده، فرونشاننده و اطفاء کننده ی حریق های ترکیبات نفتی قابل اشتعال محسوب می شوند. با توجه به استفاده از حلال ها و مواد فعال کننده سطحی در ساختار فوم ، بررسی اثرات زیست محیطی این ترکیبات امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد

اثرات استفاده از فوم های آتش نشانی در صنایع نفت بر روی پساب صنعتی خروجی قابل مشاهده است. که این امر می تواند اثرات مخربی را بر روی محیط زیست پذیرنده ی این پساب تحمیل نماید.