دی اکسید کربن (CO2) در آکواریوم گیاهی

نقش گاز دی اکسید کربن (CO2) در آکواریوم گیاهی

با توجه به رشد جمعیت و روی آوردن مردم به آپارتمان نشینی توجه مردم به پرورش ونگهداری گیاهان آپارتمانی بخصوص آکواریوم گیاهی زیادشده است .

کربن یک عنصر بنیادی است که اساس تمامی موجودات زنده در طبیعت می باشد وگیاهان از این قاعده مثتثنی نیستند و چون گیاهان قادر به تامین مواد غذایی خود نیستند مواد غذایی آنها می بایست درمحیط اطرافشان مهیا باشد .

گیاهان از بسیاری ازدرشت مغزی ها و ریز مغزی های پیرامون خود استفاده می کنند، که دی اکسید کربن  CO2 یکی از درشت مغزی های ضروری برای گیاهان می باشد وبا توجه به اینکه گیاهان توسط عملیات فتوسنتزبرای بدست آوردن کربوهیدراتهای لازم برای ادامه حیات خود نیاز دارند ، از این رو درعملیات فتوسنتز از نور برای انرژی و از دی اکسید کربنCO2 برای انجام واکنشهای شیمیایی استفاده می کنند.

 در آکواریومهای گیاهی دی اکسید کربن به میزان کم وجود دارد و این میزان توسط هوادهی به داخل آکواریوم و ماهیهای موجود در آکواریم تولید می شود ولی این مقدار دی اکسید کربن برای حیات گیاهان کافی نبوده ومی بایست از منبع خارجی جهت تولید دی اکسید کربن استفاده گردد که این موضوع توسط کپسولهای حاوی دی اکسید کربنCO2 مرتفع شده است .

دی اکسید کربن لازم برای گیاهان آواریومی به آب تزریق می شود و باتوجه به اینکه فشار گاز موجود در کپسول بالا می باشد توسط رگولاتور میزان ددبی ورود به آب تنظیم می گردد .