نکات ایمنی کار با کپسول اکسیژن / سیلندر اکسیژن

نکات ایمنی کار با کپسول اکسیژن / سیلندر اکسیژن

قبل از کار با کپسول اکسیژن موارد ذیل می بایست مد نظر قرارگیرند:

1- حمل ونقل کپسول اکسیژن توسط چرخ دستی مخصوص انجام گیرد .

2- از روغن کاری شیر یا دسته کپسول اکسیژن پرهیز گردد و از تماس مواد قابل احتراق از قبیل روغن و چربی با سیلندر اکسیژن خودداری گردد .

3- هیچ موقع از اکسیژن به جای هوای تحت فشار استفاده نشود .

4- در هنگام جابجایی کپسول اکسیژن از دست چرب یا دستکش آلوده به چربی استفاده نشود .

5- فاصله کپسول اکسیژن تا محلی که دارای آتش میباشد نباید کمتر از 5 متر باشد .

6- از قرار دادن کپسول اکسیژن در مجاورت کابل برق در هنگام جوشکاری پرهیز گردد .

7- کلیه کپسولهای اکسیژن باید مجهز به کلاهک باشند .

8- تخلیه گاز اکسیژن از سیلندر اکسیژن مجاز نیست و اکسیژن باید حداقل فشار 1 تا2 اتمسفر داشته باشد تا از ورود احتمالی گازهای قابل انفجار به سیلندر جلوگیری بعمل آید .

9- جهت جلوگیری از برگشت شعله هنگام روشن کردن مشعل ابتدا باید شیر کپسول اکسیژن و سپس شیر گاز را باز نمود وهنگام خاموش کردن مشعل ابتدا شیر کپسول اکسیژن و سپس شیر گاز قطع گردد .

10- در صورت خراب شدن شیر کپسول اکسیژن از نگاه کرن مستقیم به شیر و اتصالات پرهیز گردد .