هوای خشک | هوای صفر | هوای خشک | هوای فشرده | zero air

هوای خشک |  هوای صفر |  هوای خشک |  هوای فشرده |  zero air

 هوای خشک |  هوای صفر |  هوای خشک |  هوای فشرده |  zero air

هوای خشک با نام های : هوای صفر، هوا ، هوای فشرده ، compressed air ، گاز هوای آزمایشگاهی هوای پزشکی شناخته می شود . تولید هوای خشک از ترکیب 18 تا 21 درصد اکسیژن در بالانس نیتروژن بدست می آید . هوای خشک آتشزا نمی باشد. هوای خشک با درجه خلوص ۹۹٫۹۹۹ ، ۹۹٫۹۹۹۹ یعنی گرید ۵ و۶ ارایه می گردد . هوای خشک به عنوان یک گاز حامل در GC استفاده می شود . اگر از هوای خشک تجزیه گردد مقداری نیتروژن اکساید آزاد می شود. یکی از موارد استفاده   هوای خشک در سیلندر غوصی و صنایع پزشکی می باشد ،  هوای خشک در صنایع غذایی نیز کا ربرد فراوان دارد . باید توجه داشت هوای خشک در محیطی بالاتر از دمای ۵۲ در جه سانتیگراد قرار نگیرد . گاز هوای خشک با توجه به اینکه از ترکیب نیتروژن و اکسیژن تولید میشود، مقدار ناخالصی آن نسبت به هوای تولید شده از کمپرسور هوا کمتر است. داشتن کلاهک برای سیلندر های گاز ضروری می باشد ، محل ثابت و صاف ، دارای تهویه مناسب و در محیطی خالی از مواد اسیدی و قلیایی نگهداری گردد . سایز هوای خشک ۴۰ و ۵۰ لیتری می باشد. کپسول زیرو ایر در فشاهای ۱۵۰ بار و ۲۰۰ بار ارایه می گردد. پارت گاز تولید کننده و تأمین کننده هوای خشک ، فروش هوای خشک ، شارژ هوای خشک .