سیلندر - کپسول های حاوی گاز که توسط پارت گاز ارائه می گردد

سیلندر - کپسول های حاوی گاز که توسط پارت گاز ارائه می گردد

سیلندر - کپسول های حاوی گاز که توسط پارت گاز ارائه می گردد:

سیلندر نیتروژن - کپسول نیتروژن - Nitrogen Cylinder

سیلندر آمونیاک - کپسول آمونیاک - Ammonia Cylinder

سیلندر استیلن - کپسول استیلن - Acetylene Cylinder

سیلندر اکسیژن - کپسول اکسیژن - Oxygen Cylinder 

سیلندر آرگون - کپسول آرگون - Argon Cylinder

سیلندر هلیوم - کپسول هلیوم -  Helium Cylinder

سیلندر هیدروژن - کپسول هیدروژن - Hydrogen Cylinder 

سیلندر دی اکسید کربن - کپسول دی اکسید کربن - Cylinder CO2 -Carbondioxide Cylinder

سیلندر کلر - کپسول کلر - Chlorine Cylinder

سیلندر اتان - کپسول اتان - Ethane Cylinder

سیلندر آلومینیومی  - کپسول آلومینیومی - Aluminiom Cylinder

سیلندر استیل - کپسول استیل - Stainless Steel Cylinder

سیلندر کربن استیل - کپسول کربن استیل - کپسول آهنی - Carbon Steel Cylinder

حجم سیلندر - کپسول قابل ارائه توسط پارت گاز به شرح ذیل می باشد :

سیلندر - کپسول 1 لیتری

سیلندر - کپسول 3 لیتری

سیلندر - کپسول 5 لیتری

سیلندر - کپسول 10 لیتری

سیلندر - کپسول 20 لیتری

سیلندر - کپسول 40 لیتری

سیلندر - کپسول 50 لیتری