لیست و مدل انواع رگلاتور درااستار ( Drastar )

لیست و مدل انواع رگلاتور درااستار ( Drastar )

( Drastar ) لیست و مدل انواع رگلاتور درااستار 

رگولاتور درااستار ( Drastar ) سری DR60 فشار ورودی 240-35 بار فشار خروجی  2 - 4 - 7 - 14 بار نوع رگولاتور تک مرحله ای جنس بدنه برنج سایز 1/4 اینچ

رگولاتور درااستار ( Drastar ) سری 072B  فشار ورودی 240-35 بار فشار خروجی  2 - 4 - 7 - 17 -35 بار نوع رگولاتور تک مرحله ای جنس بدنه برنج سایز 1/4 اینچ

رگولاتور درااستار ( Drastar ) سری 072S  فشار ورودی 240-35 بار فشار خروجی  2 - 4 - 7 - 17 -35  بار نوع رگولاتور تک مرحله ای جنس بدنه استیل سایز 1/4 اینچ

رگولاتور درااستار( Drastar ) سری 082B  فشار ورودی 400 بار فشار خروجی 70 - 140 - 210  بار نوع رگولاتور تک مرحله ای فشار بالا جنس بدنه برنج سایز 1/4 اینچ

رگولاتور درااستار( Drastar ) سری 082S  فشار ورودی 400 بار فشار خروجی 70 - 140 - 210  بار نوع رگولاتور تک مرحله ای فشار بالا جنس بدنه استیل  سایز 1/4 اینچ

رگولاتور درااستار ( Drastar ) سری 082S  فشار ورودی 400 بار فشار خروجی 310  بار نوع رگولاتور تک مرحله ای فشار بالا جنس بدنه استیل  سایز 1/4 اینچ

رگولاتور درااستار ( Drastar ) سری 2000B  فشار ورودی 240 بار فشار خروجی 2 - 5 - 10 - 20  بار نوع رگولاتوردو مرحله ای  جنس بدنه برنج سایز 1/4 اینچ

رگولاتور درااستار ( Drastar ) سری 2000S  فشار ورودی 240 بار فشار خروجی 2 - 5 - 10 - 20  بار نوع رگولاتوردو مرحله ای  جنس بدنه استیل  سایز 1/4 اینچ

رگولاتور درااستار ( Drastar ) سری 092  فشار ورودی 240-35 بار فشار خروجی  2 - 4 - 7 - 17 -35  بار نوع رگولاتور تک مرحله ای دبی بالا جنس بدنه استیل سایز 1/2 اینچ

رگولاتور درااستار( Drastar ) سری DR70  فشار ورودی 150 بار فشار خروجی 10- 20- 30 40  بار نوع رگولاتور تک مرحله ای دبی بالا جنس بدنه برنج سایز 1-3/4 اینچ

رگولاتور درااستار ( Drastar ) سری DR70  فشار ورودی 400-200 بار فشار خروجی 10- 20- 30 40 -70-100-150-250-330 بار نوع رگولاتور تک مرحله ای دبی بالا جنس بدنه استیل سایز 1-3/4 اینچ

رگولاتور درااستار ( Drastar ) سری DR 80   فشار ورودی 700 بار فشار خروجی 70 - 150 - 250  بار نوع رگولاتور تک مرحله ای فشار بالا جنس بدنه استیل  سایز 1/4 اینچ

رگولاتور درااستار ( Drastar ) سری DR 80   فشار ورودی 700 بار فشار خروجی 350 - 500 - 700  بار نوع رگولاتور تک مرحله ای فشار بالا جنس بدنه استیل  سایز 1/4 اینچ

رگولاتور درااستار ( Drastar ) سری DR 80   فشار ورودی 400 بار فشار خروجی 70 - 150 - 250 -350  بار نوع رگولاتور تک مرحله ای فشار بالا جنس بدنه برنج  سایز 1/4 اینچ

.با جنس بدنه استیل و برنج در فشارهای مختلف می باشدپارت گاز تامین کننده انواع رگولاتور درااستار (DRASTAR)