گاز فریون R22 | کپسول گاز فریون R22 | سیلندر گاز فریون R22

گاز فریون R22  | کپسول گاز فریون R22 | سیلندر گاز فریون R22

گاز فریون R22  | کپسول گاز فریون R22 | سیلندر گاز فریون R22

گاز فریون  R22 با نام شیمیایی کلرو دی فلورو متان گازیست بی رنگ با نقطه جوش ۴۰- درجه سانتیگراد که در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد دارای فشار ۹۰۸ کیلو پاسکال می باشدگاز فریون R22 به عنوان گاز محرک و مبرد استفاده می شود که البته به دلیل مسئله گرمایش زمین و لایه اوزون استفاده از آن رو به کاهش است.این گاز در سیلندر 13.6 کیلویی و همچنین به صورت تناژ موجود است و در تهویه مطبوع و چیلر های گریز از مرکزاستفاده .می شود.

گاز فریون R22 رفریجرانت |  گاز فریون Refrigerant R22  

پارت گاز وارد کننده انواع گازهای مبرد از جمله گاز فریون R22 رفریجرانت در خدمت مشتریان محترم می باشد

گاز فریون R22 ایسکون |  گاز فریون Isceon R22 

پارت گاز وارد کننده انواع گازهای مبرد از جمله گاز فریون R22 ایسکون در خدمت مشتریان محترم می باشد

گاز فریون R22 هانیول |  گاز فریون Honeywell R22 

پارت گاز وارد کننده انواع گازهای مبرد از جمله گاز فریون R22 هانیول در خدمت مشتریان محترم می باشد.