گاز فریون R11 - کپسول گاز فریون R11 - سیلندر گاز فریون R11

گاز فریون R11 - کپسول گاز فریون R11 - سیلندر گاز فریون R11

گاز فریون R11 - کپسول گاز فریون R11 - سیلندر گاز فریون R11

گاز فریون R11 یا تری‌کلروفلوئورومتان از جمله گاز های مبرد فریون می باشد که بی بو و بی رنگ و غیر آتشزا و دارای نقطه ذوب 110.48 -  درجه سانتیگراد و در دمای اتاق می جوشد. فشار بخار گازR11 در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد معادل 89  کیلو پاسکال است.

در گذشته از گاز فریون R11 برای شستشو و تمیز کردن سیستمهای کم فشار استفاده می شده است.این گاز برای چیلر های گریز از مرکز کم فشار استفاده می شود.این گاز در کپسول ۱۳.۵کیلویی (30 پوندی) و ۲۵۰ کیلویی موجود است.