گاز فریون R404 - سیلندر گاز فریون R404 - کپسول گاز فریون R404

گاز فریون R404 - سیلندر گاز فریون R404 - کپسول گاز فریون R404

گاز فریون R404 - سیلندر گاز فریون R404 - کپسول گاز فریون R404

گاز r404 یکی از سرد کننده هایی است که در طی 10 تا 15 سال گذشته به طور گسترده استفاده شده است. گاز r404 در اواسط سال 1990 به عنوان یک جایگزین برای سرد کننده تخریب کننده لایه اوزون شامل CFC ها (مثل گاز R12 و  گاز R5022) و HCFC ها (مثل گاز R22) معرفی شد. گاز R404 یک مخلوط هیدروکربنی است که به طور گسترده در سردکننده های دما پایین و دما متوسط استفاده می شود. از جمله مشکلات گاز R404A در بسیاری از کاربردها این است که بیشترین بهره وری انرژی را ندارد و اثر گلخانه ای داشته و منجر به گرم شدن زمین می شود. گاز R404 با روغن های پلی استری سازگاری دارد