گاز نیتروکساید | گاز بیهوشی | کپسول گاز نیتروس اکساید | گازN2O

گاز نیتروکساید | گاز بیهوشی | کپسول گاز نیتروس اکساید | گازN2O

گاز نیتروکساید | گاز بیهوشی | کپسول گاز نیتروس اکساید | گازN2O

گاز نیتروس اکساید با نماد شیمیایی N2O از جمله گازهای پزشکی است که بی رنگ بی بو و غیر قابل اشتعال است.

نیتروس اکساید در تقویت خودرو در صنایع پزشکی جهت بیهوشی، تسکین درد، دستگاه جذب اتمیک و در صنایع غذایی کاربرد دارد.
در صورت مصرف این گاز به صورت محدود خنده اور می باشد.

شارژ نیتروس اکساید در سیلندرهای 40 و 50 لیتری به مقدار 20 کیلوگرم و در سیلندر های 10 لیتری 7 کیلوگرم انجام می شود.

نیتروز اکساید در گریدهای 2.5، 3، 3.5، 4، و 5 موجود می باشد.
رنگ اختصاری کپسول گاز نیتروز اکساید آبی رنگ می باشد.