سرپیک برش اکسی استیلن | سرپیک جوش اکسی استیلن | سرپیک جوش و برش اکسی فیول

سرپیک برش اکسی استیلن | سرپیک جوش اکسی استیلن | سرپیک جوش و برش اکسی فیول

سرپیک برش اکسی استیلن | سرپیک جوش اکسی استیلن | سرپیک جوش و برش اکسی فیول

جوشکاری و برشکاری OXY-FUEL (معمولا به نام جوشکاری اکسی استیلن، جوشکاری اکسی یا جوشکاری و گاز) فرآیندهایی هستند که با استفاده از گازهای اکسیژن و سوخت برای جوش و برش فلزات، مورد استفاده قرار می گیرند.

مهندسین فرانسوی ادموند FOUCHE و چارلز پیکارد برای اولین بار از جوشکاری اکسیژن استیلن در سال 1903استفاده نمودند. در این نوع جوش و برش برای افزایش دمای شعله از اکسیژن خالص، به جای هوا، استفاده می شود که این افرایش دما اجازه می دهد تا ذوب موضعی فلز قطعه کار انجام و جوش یا برش مورد نظر میسرگردد.

با توجه به استفاده از هوا و یا اکسیژن خالص، دمای ایجار شده برای جوش و برش متقاوت می باشد. به عنوان مثال : 

شعله مشترک پروپان / هوا ، دمای   1980 درجه سانتیگراد، شعله مشترک پروپان / اکسیژن دمای 2253 درجه سانتیگراد، شعله اکسی هیدروژن دمای 2800 درجه سانتی گراد و شعله استیلن / اکسیژن دمای 3500 درجه سانتیگراد تولید می کند.

OXY-FUEL (اکسی سوخت)/ اکسی استیلن، یکی از قدیمی ترین فرآیندهای جوشکاری است و با توجه به این که در دهه های اخیر تقریبا در تمام مصارف صنعتی از روش های مختلف جوشکاری قوس الکتریکی (به دلیل ارائه خواص سازگاری بیشتر جوش مکانیکی و نرم افزار سریع تر (استفاده می گردد ولی با این وجود جوشکاری و و برشکاری با گاز هنوز هم برای آثار هنری مبتنی بر فلز و در مغازه های کوچکتر و مصارف خانگی و همچنین در شرایط خاص مانند دسترسی به برق، استفاده می شود.

در جوش OXY-FUEL (اکسی سوخت)/ اکسی استیلن، از گاز یا سوخت و یک مشعل(سرپیک) برای جوش فلزات استفاده می شود.

جوش فلزی بین دو قطعه زمانی بوجود می آید که دو قطعه مورد نظر را به دمایی که تولید یک استخر مشترک فلز مذاب گرم میکند، رسانید.  استخر مذاب به طور کلی با فلز اضافی به نام پرکننده یا فیلرممزوج می گردد. نوع  مواد پرکننده بستگی به دو فلز پایه که قرار است به یکدیگر جوش گردند، دارد.

در برش OXY-FUEL (اکسی سوخت)/ اکسی استیلن، از گاز و یک مشعل(سرپیک) برای گرم کردن فلز و رساندن آن به دمای ذوب استفاده می شود. جریانی از اکسیژن است بر روی فلز متمرکز گردیده، این نمرکز حرارت باعث برش فلز شده و قسمت بریده شده را به یک اکسید فلزی که به صورت سرباره جریان می یابد، تبدیل می کند.

سرپیک جوش و برش می بایست قابلیت ترکیب دو گاز مورد استفاده (سوخت و اکسیژن) را داشته باشد. این دو گاز در دو مخزن جداکانه قرار دارند و در قسمت سرپیک یا مشعل با یکدیگر مخلوط می گردند.

سرپیک / مشعل(Torch)  تک مخزن معمولا برای لحیم کاری مناسب بوده و برای جوشکاری مورد استفاده قرار نمی گیرد.

 

پارت گاز تامین کننده کلیه وسایل و تجهیزات جوش و برش OXY-FUEL /اکسی استیلن، اعم از سرپیک/مشعل جوش و برش،شلنگ، رگلاتور، سیلندر و گازهای مربوطه، آماده ارایه خدمات به مشتریان محترم می باشد.