گاز sf6 | هگزا فلوراید گوگرد | گاز اس اف سیکس | کپسول گاز sf6 | سیلندر گاز sf6

گاز sf6 | هگزا فلوراید گوگرد | گاز اس اف سیکس | کپسول گاز sf6 | سیلندر گاز sf6

گاز sf6 گازی فشرده بدون رنگ و بو می باشد و گازی تحت فشار است و باعث آسیب رساندن به ارگانهای محیطی بدن می شود تماس با گاز باعث سوختگی می شود گاز sf6 غیر آتشزا می باشد در صورت تماس باچشم حتما با آب شستشو شود و دمای سیلندر نباید از 522 درجه سانتیگراد بالاتر رود .

گاز sf6 در صنعت برق و ریختگری منیزیم کاربرد دارد