نتایج جستجو برای عبارت سیلندر نونه گیری

سیلندر نمونه گیری | کپسول نمونه گیری |sampling cylinder در مجموعه هایی که خطوط سیال مایع و گاز جریان دارند همواره این نیاز وجود دارد که از سیال یا گاز مورد نظر نمونه