نتایج جستجو برای عبارت فروش کپسو

کپسول هلیوم مخصوص بادکنک | سیلندر هلیوم بادکنک | کپسول هلیوم آیپا  پارت گاز وارد کننده  کپسول هلیوم مخصوص بادکنک ، سیلندر هلیوم بادکنک ،کپسول هلیوم آیپا در

گاز هیدروژن با توجه به اینکه هیدروژن دومین عنصر فراوان در طبیعت می باشد اما هیدروژن بصورت عنصرهمانند سوختهای فسیلی متداول در دسترس نیست . گاز هیدروژن را می توان از

گاز کالیبراسیون | گاز کالیبراسیون مخلوط بدون واکنش Non-Reactive Multi   CARBON MONOXIDE METHANE PENTANE OXYGEN BALANCE 250

 گاز کالیبراسیون  | کاز کالیبراسیون مخلوط واکنشی Reactive Multi     CO CH4 PENTANE HYDROGEN SULFIDE O2 BALANCE 250

گاز کالیبراسیون | کاز کالیبراسیون تک گاز واکنشی Reactive Single The part number prefix for each gas is determined by the cylinder size (10L, 17L, 34L, 34LS, 44L, 58ES, 58L, 66ES, 74L, 103L, 105, 116ES, 116L, 221L, 552L) The part number suffix for each

جدول اندازه/ظرفیت سیلندرها پارت گاز تامین کننده  سیلندرهای گاز  با حجم و فشارکاری مختلف بر اساس استانداردهای  ISO9809-1  EN 12257, می باشد. سیلندرها از جنس

سیلندر - کپسول های حاوی گاز که توسط پارت گاز ارائه می گردد: سیلندر نیتروژن - کپسول نیتروژن - Nitrogen Cylinder سیلندر آمونیاک - کپسول آمونیاک - Ammonia Cylinder سیلندر استیلن -