نتایج جستجو برای عبارت کپسول گاز آمونیاک ٰ

 گاز آمونیاک |    گاز NH3  | NH3  گاز آمونیاک (NH3)، گاز بی رنگ و تند متشکل از نیتروژن و هیدروژن است. این ساده ترین ترکیب پایدار از این عناصر است و به عنوان یک

کپسول گاز آمونیاک |  کپسول NH3 | سیلندر آمونیاک | کپسول آمونیاک کپسول آمونیاک (NH3)، گاز بی رنگ و تند متشکل از نیتروژن و هیدروژن است. این ساده ترین ترکیب پایدار از این