رگلاتور دستگاه لیزر | مانومتر دستگاه لیزر

رگلاتور دستگاه لیزر | مانومتر دستگاه لیزر

رگلاتوردستگاه لیزر | مانومتر دستگاه لیزر

 رگولاتور دستگاه لیزر در مصارف صنعتی و لابراتورهای آزمایشگاهی ، گاز میکس ، گاز خورنده ، گاز کالیبراسیون ، گاز مایع شده و گاز آتشزا کاربرد دارد. حداکثر فشار ورودی این رگولاتور 240 بار و برای فشارهای پایین 35 بار می باشد و فشارهای خروجی 2بار،4بار،7بار،17بار و 35 بار می باشد.

پارت گاز وارد کننده رگلاتور دستگاه لیزردر برندهای مختلف

رگلاتور دستگاه لیزر ویگور 

رگلاتور دستگاه لیزر درا استار

رگلاتور دستگاه لیزر هریس

رگلاتور دستگاه لیزر گلور

رگلاتور دستگاه لیزر زینسر

رگلاتور دستگاه لیزر ایر پرشر