گاز هیدروکربنی

گاز هیدروکربنی در شیمی آلی یک ترکیب آلی می باشد از هیدروژن H و کربن C، هیدروکربنی که از ان یک اتم هیدروژن حذف شده است را هیدورکربیل می نامند . هیدرو کربنهای آروماتیک شامل : آلکان ها ، آلکن ها ، الکل ها، سیلکوآلکانها هستند که در تعداد هیدروژن متفاوت هستند . اکثر هیدروکربن ها به طور طبیعی در نفت خام وجود دارد . نام گذاری و طبقه بندی این دسته گاز هیدروکربنی توسط IUPAC تعیین شده است به این صورت که آلکان ساده ترین هیدروکربن می باشد . همان هیدروکربن اشباع (آلکان) و فرمول آن CnH2n+2 می باشد . ساختار این هیدروکربن خطی و یا به صورت شاخه ای می باشد از نمونه آن توکوفرول و کلروفیل می باشد .گاز هیدروکربنی غیراشباع دارای یک یا چند پیوند دوگانه و سه گانه دارند . آنهایی که پیوند دوگانه دارند جز آلکن ها هستند با فرمول CnH2n ، پیوند سه گانه ها را با فمول شیمیایی CnH2n-2  آلکین می نامند.

گاز هیدروکربنی و مصرف آن

هیدروکربن ها می توانند به صورت گاز باشند مانند گاز متان و گاز پروپان ، به صورت مایع مانند هگزان و بنزن ، به صورت موم مثل پارافین وکس یا نفتالین و یا به صورت پلیمر باشند مانند پلی اتیلن ، پلی پروپیلن و پلی استایرن . باید توجه داشت گاز هیدروکربنی  سمی و قابل اشتعال هستند، گاز هیدروکربنی از ترکیبات سرطان زا محسوب می شوند . گاز هیدروکربنی برای مصرف انرژی و منابع حرارتی مورد استفاده می باشد . گاز هیدروکربنی در نیروگاه ها ،صنایع و در سکوهای حفاری مورد استفاده می باشد. در هنگام سوختن گاز هیدروکربنی تولید بخار و دی اکسیدکربن و گرما ایجاد می شود و برای سوختن نیاز به اکسیژن دارد . گاز هیدروکربنی متان CH4 و گاز هیدروکربنی اتان در دمای محیط نمی سوزد و با فشار تنها به مایع تبدیل نمی شود .گاز هیدروکربنی پروپان به مایع تبدیل می شود و به عنوان گاز مایع شناخته می شود . گاز هیدروکربنی موجود در فندک ها گاز بوتان می باشد . گاز هیدروکربنی پنتان در دمای محیط مایع می باشد و به عنوان حلال قوی مورد استفاده می باشد مانند گریس . گاز هیدروکربنی هگزان به عنوان حلال استفاده می شود و بخشی عمده ای از بنزین را تشکیل می دهد . مصارف گاز هیدروکربنی در حلال صنعتی و سوخت جت هم می باشد.

انواع گاز هیدروکربنی

۱- گاز هیدروکرینی متانCH4

۲- گاز هیدروکرینی بوتان

۳- گاز هیدروکرینی پروپان

۴- گاز هیدروکرینی پروپلین

۵- گاز هیدروکرینی هگزان

۶-گاز هیدروکرینی استیلن

۷- گاز هیدروکرینی ایزوبوتان