تست پوینت حفاظت کاتدیک | تست مارکرحفاظت کاتدیک

پارت گاز تولید کننده و سازنده انواع تست پوینت ، تست مارکر در خدمت مشتریان وکارفرمایان محترم می باشد.

تست پوینت حفاظت کاتدیک | تست مارکرحفاظت کاتدیک

تست پوینت حفاظت کاتدیک | تست مارکرحفاظت کاتدیک

تست پوینت حفاظت کاتدیک | تست مارکرحفاظت کاتدیک تست پوینت  تجهیز جهت اندازه گیری پتانسیل خطوط لوله انتقال نفت ، گاز و آب زیر زمینی می باشد و کیلومتر خطوط لوله توسط تست پوینت مشخص می گردد . پارت گاز تولید کننده و سازنده انواع تست پوینت ، تست مارکر در خدمت مشتریان وکارفرمایان محترم می باشد.