فریون R22 | گاز فریون R22 |کپسول گاز فریون R22

 فریون R22 |  گاز فریون R22 | کپسول گاز فریون R22

گاز فریون  R22 با نام شیمیایی کلرو دی فلورو متان گازیست بی رنگ با نقطه جوش ۴۰- درجه سانتیگراد که در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد دارای فشار ۹۰۸ کیلو پاسکال می باشدگاز فریون R22 به عنوان گاز محرک و مبرد استفاده می شود که البته به دلیل مسئله گرمایش زمین و لایه اوزون استفاده از آن رو به کاهش است.این گاز در سیلندر 13.6 کیلویی و همچنین به صورت تناژ موجود است و در تهویه مطبوع و چیلر های گریز از مرکزاستفاده .می شود.