گاز فریون R507 - کپسول گاز فریون R507 - سیلندر گاز فریون R507

گاز فریون R507 - کپسول گاز فریون R507 - سیلندر گاز فریون R507

گاز فریون R507 - کپسول گاز فریون R507 - سیلندر گاز فریون R507

گاز فریونR507 دوستدار لایه ازون و جایگزین R502 در صنعت تبرید است. در این متن در مورد خواص و چگونگی استفاده از گاز فریونR507 صحبت می کنیم.

خواص گاز  فریونR507

مبرد  فریونR507 مخلوط مبردهای هیدروفلوئورکربن HFC-125 , HFC-143a است و گاز آزئوتروپیک(تحت شرایط مختلف به صورت مخلوط باقی می ماند) است. خواص این گاز و ایمنی و راندمان آن باعث استفاده روز افزون از این گاز شده است.

گاز  فریونR507 دارای ترکیب بسیار پایدار است و در صورت نشتی، گازهای فریونی تشکیل دهنده آن به صورت مجزا از سیستم خارج نمی شود. با تمام این موارد در هنگام شارژ گاز پیشنهاد می شود، گاز را به صورت مایع شارژ کنید. توجه کنید از مخلوط کردن این گاز با گازهای دیگر خودداری کنید.(کاری که بعضی از تبرید کاران جهت رسیدن به خواص دلخواهشان انجام می دهند.