گاز فریون R12 - کپسول گاز فریون R12 - سیلندر گاز فریون R12

گاز فریون R12 - کپسول گاز فریون R12 - سیلندر گاز فریون R12

گاز فریون R12 - کپسول گاز فریون R12 - سیلندر گاز فریون R12

گاز R12 یا دیکلرودیفلوئورومتان گاز فریونی بی رنگ است که البته از سال ۱۹۹۶ به دلیل آسیب به لایه اوزون در اکثر کشور ها تولید نمی شود.گاز R12  غیر آتشزا بوده و قبلا بجایR134  در خودرو و انواع چیلر استفاده می شده است.این گاز در کپسول ۱۳.۵ کیلویی موجود است.