لیست و مدل انواع رگلاتور گلور ( GLOOR )

لیست و مدل انواع رگلاتور گلور ( GLOOR )

لیست و مدل انواع رگلاتور گلور ( GLOOR )

رگلاتور گلور ( GLOOR ) سری Art.5100 فشار ورودی 200 بار فشار خروجی 6-4-1.5 بار نوع رگولاتور تک مرحله ای جنس بدنه برنج سایز "3/8 و "1/4 و "1/2

رگلاتور گلور ( GLOOR ) سری Art.5160-20 فشار ورودی 200 بار فشار خروجی 20 بار نوع رگولاتور تک مرحله ای جنس بدنه برنج سایز "3/8 و "1/4 و "1/2

رگلاتور گلور ( GLOOR ) سری Art.5160-40 فشار ورودی 200 بار فشار خروجی 40 بار نوع رگولاتور تک مرحله ای جنس بدنه برنج سایز "3/8 و "1/4 و "1/2

رگلاتور گلور ( GLOOR ) سری Art.5160-60 فشار ورودی 200 بار فشار خروجی 60 بار نوع رگولاتور تک مرحله ای جنس بدنه برنج سایز "3/8 و "1/4 و "1/2

رگلاتور گلور ( GLOOR ) سری Art.5180 فشار ورودی 200 بار فشار خروجی 10 بار نوع رگولاتور تک مرحله ای جنس بدنه برنج سایز  "1/2

 

پارت گاز وارد کننده انواع رگلاتور گلور( GLOOR )جهت ارائه به کارفرمایان و مشتریان محترم می باشد