کپسول گاز هلیوم برای بادکنک | سیلندر گاز هلیوم برای بادکنک | کپسول هلیوم برای بادکنک

کپسول گاز هلیوم برای بادکنک | سیلندر گاز هلیوم برای بادکنک | کپسول  هلیوم برای بادکنک

   کپسول گاز هلیوم برای بادکنک | سیلندر گاز هلیوم برای بادکنک | کپسول  هلیوم برای بادکنک

گاز هلیوم بدلیل سبک بودن و جرم مولکولی پایین و همچنین خنثی و بی خطر بودن برای معلق نگه داشتن  باد کنک در هوا استفاده می شود. 

خلوص و کیفیت  گاز هلیوم در خصوص بالا رفتن بادکنک نقش اساسی را بر عهده دارد و بر این اساس از گاز هلیوم با خلوص 99/999 یا گرید 5 استفاده میگردد .

مقدار گاز هلیوم مورد نیاز برای باد کردن بادکنک  :

کپسول هلیوم 50 لیتری گرید 5 با فشار 200 بار مناسب برای تعداد 1430 عدد بادکنک به قطر 23 سانتیمتر می باشد .

کپسول هلیوم 50 لیتری گرید 5 با فشار 200 بار مناسب برای تعداد 830 عدد بادکنک به قطر 28 سانتیمتر می باشد .

کپسول هلیوم 50 لیتری گرید 5 با فشار 200 بار مناسب برای تعداد 275 عدد بادکنک به قطر 41 سانتیمتر می باشد .

کپسول هلیوم 20 لیتری گرید 5 با فشار 120 بار مناسب برای تعداد 300 عدد بادکنک به قطر 23 سانتیمتر می باشد .

کپسول هلیوم 20 لیتری گرید 5 با فشار 120 بار مناسب برای تعداد 180 عدد بادکنک به قطر 28 سانتیمتر می باشد .

کپسول هلیوم 20 لیتری گرید 5 با فشار 120 بار مناسب برای تعداد 50 عدد بادکنک به قطر 41 سانتیمتر می باشد .

کپسول هلیوم 10 لیتری گرید 5 با فشار 120 بار مناسب برای تعداد 145 عدد بادکنک به قطر 23 سانتیمتر می باشد .

کپسول هلیوم 10 لیتری گرید 5 با فشار 120 بار مناسب برای تعداد 85 عدد بادکنک به قطر 28 سانتیمتر می باشد .

کپسول هلیوم 10 لیتری گرید 5 با فشار 200 بار مناسب برای تعداد 35 عدد بادکنک به قطر 41 سانتیمتر می باشد .

کپسول هلیوم 5 لیتری گرید 5 با فشار 120 بار مناسب برای تعداد 71 عدد بادکنک به قطر 23 سانتیمتر می باشد .

کپسول هلیوم 5 لیتری گرید 5 با فشار 120 بار مناسب برای تعداد 41 عدد بادکنک به قطر 28 سانتیمتر می باشد .

کپسول هلیوم 5 لیتری گرید 5 با فشار 120 بار مناسب برای تعداد 14 عدد بادکنک به قطر 41 سانتیمتر می باشد .

کپسول هلیوم 2.2 لیتری گرید 5 با فشار 100 بار مناسب برای تعداد 28 عدد بادکنک به قطر 23 سانتیمتر می باشد .

کپسول هلیوم 2.2 لیتری گرید 5 با فشار 100 بار مناسب برای تعداد 16 عدد بادکنک به قطر 28 سانتیمتر می باشد .

کپسول هلیوم 2.2 لیتری گرید 5 با فشار 100 بار مناسب برای تعداد 5 عدد بادکنک به قطر 41 سانتیمتر می باشد .