مشخصات سیلندرها

مشخصات سیلندرها

مشخصات سیلندرهایی که توسط پارت گاز عرضه می گردد بر اساس نوع گاز ، نوع مصرف و فشار کاری به شرح ذیل می باشد. 

 

نوع مصرف

فشار کاری سیلندر(بار)

گرید گاز

حجم سیلندر(لیتر)

گاز

ردیف

 

50

40

20

10

5

2

صنعتی

200-190

6 و 5

 

 

 

سیلندر گاز هلیم

1

پزشکی/صنعتی/آزمایشگاهی

200-150

5 و 4 و 3

 

 

 

 

سیلندر گاز اکسیژن

2

صنعتی/آزمایشگاهی

200-150

6 و 5 و 3

 

 

 

 

 

سیلندر گاز هیدروژن

3

صنعتی/آزمایشگاهی/گلخاته

 

5 و 3

 

 

 

سیلندر گاز اتیلن

4

آزمایشگاهی/کالیبراسیون

200-150

5 و 3

 

 

 

 

 

سیلندر

گاز بوتان

5

آزمایشگاهی

200-150

5 و 4 و 3 و 2 و 1

 

 

 

 

 

 

سیلندر گاز متان

6

صنعتی/آزمایشگاهی

200-150

6 و 5 و 4

 

 

 

سیلندر گاز آرگون

7

صنعتی/آزمایشگاهی

200-150

5 و 3

 

 

سیلندر گاز استیلن

8

آزمایشگاهی

200-150

5 و 4 و 3

 

 

 

 

 

 

سیلندر گاز اتان

9

صنعتی/آزمایشگاهی

300-150

6 و 5

 

 

 

 

 

سیلندر گاز نیتروژن

10

صنعتی/آزمایشگاهی

200-150

3 و 2 و 1

 

 

 

 

 

سیلندر گاز آمونیاک

11

صنعتی/آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیلندر گاز کلر

12

 

30

4و 3 و 2

 

 

 

 

 

 

سیلندر گاز پروپان

13

صنایع غذایی

 

 

 

 

سیلندر گاز CO2

14

آزمایشگاهی

 

5 و 4 و 3 و 2

 

 

 

 

 

 

سیلندر گاز H2S

15

آزمایشگاهی

 

5 و 4 و 3 و 2

 

 

 

 

 

 

سیلندر گاز HCL

16

صنعتی/آزمایشگاهی

 

 

 

 

سیلندر گاز N2O

17